ธันวาคม 26, 2022

Betagro Agro Solution กิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตร ตลอดปี 2022

Betagro

ทีมบริการวิชาการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร
จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อลูกค้าพันธมิตรตลอดปี 2022 ทั้งในส่วนของการให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม และการเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงหัวข้อสัมมนาเชิงการจัดการธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ทุกความสำเร็จรอบด้านของลูกค้า

ในปี 2023 กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ยังคงมุ่งเน้นการบริการวิชาการ และจัดสัมมนาดีๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านการจัดการฟาร์ม และการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์ปีก เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เอาให้เคลียร์ ชัดๆเน้นๆ!!! เทคนิคการจัดการโรงเรือน อีแว็ป ในไก่ไข่ช่วงฝนกับกูรูที่รู้จริง ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการฟาร์มระบบอีแว็ป ในรูปแบบงานสัมมนา Online และสัมมนา Onsite ภาคตะวันออก โดย อาจารย์ศิขัณฑ์ พงษ์พิพัมน์

► ทีมบริการวิชาการสุกร เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การเลี้ยงสุกรยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มสุกร เพื่อให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการสุกรพันธุ์ การทดแทนและผลผลิตที่ได้รับ, ความรู้ด้านแนวโน้มสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการอาหารให้เหมาะสมกับสุกรพันธุ์ที่คัดเลือกทดแทน ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยคณะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวงการการเลี้ยงสุกร ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการสัตว์น้ำ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ฟาร์มปลาสลิดยุคใหม่ พิชิตโรคระบาด เลี้ยงอย่างไรให้มีกำไร ” ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มปลาสลิด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ แนวทางการจัดการฟาร์มปลาที่ถูกต้อง โดย รศ.น.สพ.ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์​

► ทีมบริการวิชาการสัตว์เคี้ยวเอื้อง เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live ในหัวข้อ “ปรับตัวและไปต่ออย่างไรกับธุรกิจการเลี้ยงโคนม” เพื่อให้ความรู้และเสนอแนวทางการปรับตัวในช่วงที่ภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์กำลังปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสภาวะดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดย น.สพ.ดร.ศุภชาติ ปานเนียม อว.สพ.(อายุรศาสตร์) : สัตวแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “The Smart Successor for Gen#2 ” ถอดสมการความสำเร็จ สู้ธุรกิจที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มลูกค้าฟาร์มที่ความต้องการให้ธุรกิจของครอบครัวดำเนินต่อไป ได้อย่างเติบโตและมีความมั่นคง ของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่ทายาทเริ่มมีบทบาทเข้ามามีส่วนในการบริหารธุรกิจ แต่ยังขาดประสบการณ์ บางครั้งยังพบว่าทายาท ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบริหารคน  ด้านบริหารผลผลิตภายในฟาร์ม  ส่งผลให้ความมั่นใจในการเข้ารับช่วงต่อบริหารกิจการ จากรุ่นสู่รุ่น นั้นลดลงไป ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► ทีมบริการวิชาการ เครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จ่ายภาษีให้ดี ต้องมี (วาง) แผน” เพื่อให้ผู้บริหารกิจการได้เรียนรู้หลักการและวิธีการวางแผนภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและประกาศสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และ เพื่อให้ผู้บริหารกิจการเข้าใจและมีแนวทางสำหรับพิจารณาวางแผนภาษีอากรกิจการของตนเองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

► บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด และ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด ในเครือเบทาโกร ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Cleaning Program and Cleaning Validation for Food Safety Standard ” ให้กับกลุ่มลูกค้าเจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตอาหาร ภายนอกเครือเบทาโกร โดยวิทยากร อาจารย์สุธิดา สินสุวรรณ ภายใต้แนวความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

 

บทความน่าสนใจ