กันยายน 19, 2022

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

Knowledge ความรู้ทั่วไป

ในปัจจุบันคนหันมาทำฟาร์มวัวกันมากขึ้น ซึ่งบางคนนั้นไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวมาก่อน บางคนได้ข้อมูลการเลี้ยงจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือบางคนได้ความรู้มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู้รุ่น ในการทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะสามารถส่งออกวัวที่มีคุณภาพ แข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการฟาร์มวัวให้ได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มวัว

การคัดเลือกสายพันธุ์

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

การจะทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของพันธุ์วัวที่จะเลี้ยง และคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน ซึ่งวัวที่เป็นที่นิยมกันมากคือ วัวพันธุ์ และ วัวนม

วัวพันธุ์ เป็นวัวที่มีหลากหลายสายพันที่เราสามารถเลือกนำมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ และแตกแยกแบ่งออกไปให้ได้ฝูงวัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวพันธ์จะมีอยู่ 2 อย่างคือ

1.เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

สำหรับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุกรรมเน้นไปที่เลือด 100%. เพื่อให้ได้วัวพันธุ์แท้ โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเลือกใช้โคสายพันธุ์บราห์มันเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่มีสายพันธุ์ประวัติที่ดีดูได้จากใบเพ็ดดีกรีหรือลักษณรูปร่างของตัววัว

2.เลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตเนื้อ

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

โคที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นลูกผสมชาร์โรเล่ส์. แองกัส. บีฟมาสเตอร์ วากิว ลูกผสมบราห์มัน โดยปรับสายเลือดให้เป็นลูกผสมโดยมีสายเลือด 50% ขึ้นไป ส่วนลูกวัวตัวผู้จะเข้าสู่กระบวนการ “โคขุน”ที่ให้เนื้อมาก โดยการเลี้ยงจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน เลี้ยงวัวต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หากสิ้นสุดกระบวนการขุนวัวตัวนั้นจะกลายมาเป็นเนื้อที่สามารถนำออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคนำไปประกอบอาหารกันได้

การป้องกันโรค

คนไม่คุย

หากจะทำฟาร์มสักแห่งก็ต้องมั่นใจว่าสามารถป้องกันโรคได้ 100 % เนื่องจากสัตว์ในฟาร์มที่เลี้ยงมีจำนวนมาก หาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอาจมีผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบการล้มป่วยของสัตว์ โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับคนได้ ดังนั้นทางฟาร์มจะต้องมีมาตรการการป้องกันโรคให้ดีโดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้วัว ควรจัดตั้งโรงฆ่าเชื้อ และหมั่นทำความสะอาดคอกวัวอย่าสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจเป็นพาหนะให้เกิดโรคระบาดได้ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเลี้ยงวัวจะต้องมีการตรวจเช็คทำความสะอาด หากมีการชำรุจจะต้องทำการเปลี่ยนทันที เพื่อกันอันตรายไม่ให้เกิดต่อวัวในฟาร์มได้

โรงเรือนที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยของวัวนั้นจะต้องเป็นมีคอกล้อมรอบ และจะต้องมีรูระบายอากาศที่ปลอดโปร่งเพื่อให้สัตว์ได้หายใจสะดวก โดยช่องลมจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในขณะเดียวกันจะต้องมีลานกว้างให้สัตว์ได้สามารถออกมาเดิน เพื่อผ่อนคลายหรือกินหญ้า เนื่องจากวัวเป็นสัตว์ที่หากินได้เอง วัวจะได้ไม่รู้สึกหดหู่มากเกินไป ความสะอาดของโรงเรือนก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นที่ด้านในจะต้องไม่มีมูลจำนวนมากจนเกินไป ต้องหมั่นทำความสะอาด และจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่แออัด สามารถใช้พื้นที่ในการนอนหลับพักผ่อนของวัวได้อย่างสบาย

การให้อาหาร

การให้อาหารกับวัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากวัวเป็นวสัตว์ใหญ่จะต้องมีการคำนวนน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อให้ปริมาณอาหารที่ได้รับต่อวันเพียงพอต่อความต้องการ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย บางท่านอาจจะคิดสูตรอาหารเองเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการมากพอ หรืออาจะใช้สูตรอาหารสำเร็จที่ทำขายตามท้องตลาดทั่วไปที่ตรงกับสายพันธุ์วัว อายุของวัวที่เลี้ยงในฟาร์ม และลูกวัวจะต้องกินนมแม่จนถึงอายุที่ต้องอย่านม

การปล่อยวัวแทะเล็มหญ้า

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

นอกจากจะให้อาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อวัวแล้วจะต้องมีการปล่อยให้วัวได้ออกไปแทะเล็มหญ้า โดยทางฟาร์มจะต้องมีพื้นที่ลานกว้างให้วัวได้แทะเล็มหญ้าอย่างอิสระ สิ่งนี้จะช่วยให้วัวได้ผ่อนคลายไม่เครียดและส่งผลให้สุขภาพของวัวแข็งแรง และจะทำให้ระบบย่อยอาหารของวัวนั้นปกติ

การกำจัดของเสีย

การบริหารการจัดการกับของเสียเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากของเสียที่กำจัดจะต้องไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติและชุมชนรอบข้าง ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงการเผาทำลายของเสีย รวมถึงจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ควรต้องมีพื้นที่เก็บของเสีย เช่น บ่อหมัก หรือ กองหมักปุ๋ยมูลวัว โดยจะต้องให้เกิดกาหมุนเวียนของแร่ธาตุในดินอย่างเหมาะสม

การรับมือกับอุปสรรค

แน่นอนอยู่แล้วว่าในการทำฟาร์มวัวจะต้องมีอุปสรรคที่เข้ามาอย่างไม่ราบรื่น ดังนั้นผู้ที่ทำฟาร์มวัวจะต้องมีการตั้งรับกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น โรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้จะยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก หรือแม้แต่วิกฤตธรรมชาติต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ จะต้องมีแผนการเตรียมรับมือกับมันให้ได้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ธุรกิจฟาร์มวัวเกิดการเสียหายในวงกว้าง

 

ดังนั้นการบริหารจัดการฟาร์มวัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้ธุรกิจฟาร์มวัวออกมาดีตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์วัวที่ดีมีคุณภาพ การเลือกสูตรอาหาร หรือการคิดค้นสูตรอาหารเพื่อให้ได้ตามความต้องการที่เพียงพอต่อสายพันธุ์วัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาทีหลัง ซึ่งเราได้รวบรวมไว้ให้ทุกท่านได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวต่อไป